Kullanıcı Kodu: Şifre:  
Ana Sayfa
Oda Başkanımızın Mesaji
Başkanlarımız
Yönetim Kurulumuz
Odaya Kayıtlı Üyelerimiz
Tüm Habeler
Etkinliklerden Görüntüler
Sizden Gelen Konular
stajer İşlemleri
İletişim Bilgilerimiz
İletişim Bilgilerimiz
 
 
SGK da Teşviklerin Son Durumu 6/7/2010
YAŞAR BAYUS
2nd Şubat 2010

SGK da Teşviklerin Son Durumu

KategoriGÜNCEL |

SGK da Teşviklerin Son Durumu..

Halen yürürlükte olan ve teşvik hükümlerini içeren Kanunlara baktığımızda, işverenlerin;

- 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, ( 5510 )

- 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde, ( 5921 )

- 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesinin 5. Fıkrasında ( 15921 )

- 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde, ( 4447 )

- 5746 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 3. fıkrasında, ( 5746 )

- 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 10. fıkrasında, ( 14857 – 54857 )

Öngörülen hükümler çerçevesinde, işverenlerin güncel olarak altı ayrı sigorta prim teşvikinden yararlanabildiklerini görmekteyiz.

Söz konusu teşvik kanunlarının tek ortak yanı ise, aynı sigortalı için, aynı dönemde ve mükerrer olarak birden fazla kanunda öngörülen teşvikten yararlanılamayacağı hususudur.

Her ne kadar aynı sigortalı için birden fazla kanunda öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olmasa da, aynı işveren, çalıştırdığı sigortalıların yaş durumlarına, cinsiyetlerine, işe alınma tarihlerine, işsizlik ödeneğine hak kazanmış olma durumlarına göre veya işyerinin bulunduğu bölgeye ya da faaliyet gösterdiği sektöre göre yahut yasal ödeme süresi geçmiş borcu olup olmadığına göre, aynı işyerinde çalışan her bir sigortalı için farklı kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanabilmektedir.

KOD: 5510

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesine eklenen (ı) bendinde;

“Bu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine’ce karşılanır.

İşveren hissesine ait primlerin Hazine’ce karşılanabilmesi için,

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri,

Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine’ce karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Ancak Kurum’a olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29.07.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na ve 22.02.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu fıkra hükümleri kamu idareleri işyerleri ile bu Kanun’a göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazine’ce karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

KOD: 5921

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki

G E N E L G E

2009 – 113

Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan söz konusu geçici maddede;

“2009 yılının Nisan (EKİM) ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31.12.2009 ( 31.12.2010 ) tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca işsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu madde kapsamında işe almaya ilişkin 31.12.2009 tarihini 30.6.2010 tarihine kadar, ( 31.12.2010 tarihini 30/06/2011 tarihine kadar ) primlerin Fondan karşılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

5951 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş haliyle 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için;

Sigortalılar yönünden;

- 18/8/2009 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- Fiilen çalışması,

İşyerleri yönünden;

- 2009/Ekim ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve sigortalı, işyeri ve işveren nitelikleri bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir.

Örnek:

(A) Limited Şirketinin 18/9/2009 tarihinde işe almış olduğu sigortalıdan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanabilmesi için, bahse konu sigortalının 2009/Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

KOD: 15921

4447 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin 5. Fıkrasında Öngörülen Teşvikten Yararlanma Şartları

18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin mülga beşinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

1/10/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan söz konusu fıkrada, “İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır.

Şartları;

Sigortalılar yönünden;

- 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

İşyerleri yönünden;

- Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

- İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

Şartları ile maddede öngörülen diğer şartların birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alan işverenlerin, işe aldığı sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı tarihi, işsizlik ödeneği alma süresini ve kalan işsizlik ödeneğinden yararlanılmaya hak kazanılmış gün sayısını, Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğüne müracaat ederek, alacakları yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.

Bu nitelikteki müracaatlar üzerine, söz konusu dilekçeler Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek ve Sigorta Primleri Servisince uygun görülmesi halinde kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 15921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması için dilekçe ve eki belgeler süpervizöre intikal ettirilecektir. Süpervizör tarafından, sistem üzerinde gerekli kodlama yapıldıktan sonra, bahse konu dilekçeler, işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine iade edilecektir.

Örnek: Kapsama giren ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1,5 olan (A) Limited Şirketince, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan ve maddede aranılan niteliklere sahip beş sigortalının 2009/Aralık ayındaki prim ödeme gün sayısının 139, prime esas kazanç tutarının ise 4.875,90 TL olduğu varsayıldığında, 15921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı, beş sigortalı için işveren tarafından ödenecek olan tutar ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan tutar aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Prime Esas Kazanç Prim Gün İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Olan

Günlük Alt Sınırı x Sayısı = Prime İlişkin Prime Esas Kazanç Tutarı

23,10 x 139 gün = 3.210,90 TL

3.210,90 x 33,5/100= 1.075,65 TL İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Olan Tutar

3.210,90 x 0,5/100 = 16,05 TL Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Farkı (İşverence Ödenecek)

4.875,90 - 3.210,90 = 1.665,00 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Aşan Kazanç Tutarı

1.665,00 x 34/100 = 566,10 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırını Aşan İşveren ve

Sigortalı Hissesi Prim Tutarı (İşverence Ödenecek Tutar)

- İşverence ödenecek olan tutar: 16,05 + 566,10 = 582,15 TL,

- İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan tutar: = 1.075,65 TL, olacaktır.

KOD: 4447

4447 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesinde Öngörülen Teşvik

18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki.

G E N E L G E

2009 – 52

Bilindiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinde öngörülen

işveren hissesi sigorta prim teşvikinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 1/8/2008 tarihli ve 2008/73 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Yine bilindiği gibi, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun

geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık

dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve

2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen” şeklinde, “bir yıl” ibaresi

ise “iki yıl” olarak değiştirilmiş ve söz konusu değişiklikler 1/3/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında 5838 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklik sonucunda, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesine ilişkin, kapsama giren sigortalıların;

- 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şartı, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına veya 2008/Aralık ve

2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şeklinde,

- 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olması şartı ise, 1/7/2008 ila

30/6/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması şeklinde, değiştirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

- İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması,

- 2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınması,

- Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olması,

Şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

KOD: 5746

5746 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 3. Fıkrasında öngörülen teşvik

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5746

Kabul Tarihi: 28/2/2008

İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları

MADDE 3- (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki:

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

(3) Sigorta primi desteği:

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

KOD: 14857 - 54857

4857 sayılı Kanun’un 30. Maddesinde Öngörülen Teşvikler

5763 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişiklikle, özel sektör işverenlerince madde kapsamında çalıştırılan özürlü sigortalıların, 506 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması öngörülmüştür.

Düzenleme özürlü çalıştıran işverenlerin yasal yükümlülük nedeniyle çalıştırdıkları bütün özürlülere ilişkin sigorta primi işveren hisselerini kapsamakta olup, daha önce özürlü çalıştıran işverenler de aynı şartlarda prim teşvikinden yararlanabilmektedirler.

Öte yandan, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya yasal yükümlülük sınırını aşan şekilde özürlü çalıştıran işverenlerin, bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazine tarafından karşılanacaktır.

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için;

* İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
* Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması,

gerekmektedir.

Düzenlemeyle ayrıca, işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammının, işverenden tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır.

İstihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi desteği, 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2- Genelgede Yer Alan açıklamalar

a) Teşvikten Yararlanabilecek Olanlar

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi hükmüne göre istihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi desteğinden sadece özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.

Kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan özürlü sigortalılar için, teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.

İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılması yasak olduğundan, bu faaliyetleri yapan işyerlerinde fiilen yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılanlardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.

b) Teşvikten Yararlanma Koşulları

İstihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi desteğinden yararlanabilmek için;

· Aşağıda açıklanacak başvuru ve prosedürlerin yerine getirilmiş olması,

· Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatılacak, özürlü statüsünde çalıştırılan sigortalılarla ilgili istenen bilgileri içeren ve örneği Genelge ekinde yer alan belgenin aslı ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat edilmesi,

· Çalıştırılan sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

· Yasal süresi içinde verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri kapsamında tahakkuk eden sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmının tamamının ödenmesi,

gerekmektedir.

c) Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler

Genelgede yapılan düzenlemeye göre, istihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi teşviki uygulaması esas olarak, bu teşvikten yararlanacak işverenlerin, Genelgenin ekinde yer alan belgeyi ibraz etmelerine bağlı olarak yapılmaktadır.

Teşvik uygulamasında aşağıdaki durumlarda bu belgenin onaylı aslının ibraz edilmesi gerekmektedir:

· İstihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerin; Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatacakları ve özürlü statüsünde çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin bilgileri içeren, Genelge ekinde örneği yer alan belgenin aslını işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

· İşyerinde kontenjan fazlası olarak veya yükümlü olunmadığı halde çalıştırılan özürlü sigortalıların, daha sonra kontenjan dahilinde çalıştırılmaya başlanılması durumunda bu değişikliğin yine aynı onaylı belgeyle belgelenmesi gerekmektedir.

· Teşvik uygulaması için işverenlerin, işyerinde çalıştırdıkları özürlü sigortalıların tamamının son durumlarını göstermek üzere yukarıda belirtilen onaylı belgeyi, her yılın Ocak ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca ibraz etmeleri gerekmektedir.

· 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinin değişmeden önceki 10. fıkrası uyarınca teşvikten daha önce de yararlanan işverenlerin, çalıştırmayı sürdürdükleri özürlü sigortalılarından dolayı yeni düzenlemelere göre sigorta primi işveren hissesi prim teşvikinden yararlanabilmeleri için Genelge eki belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri gerekmektedir.

· 2008/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, Kuruma bildirilecek olan özürlü sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden önce, Genelge eki belgenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Sözkonusu belge Kuruma verilmeden teşvikten yararlanılması mümkün değildir.

d) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

Sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurular üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli kodlama yapıldıktan sonra;

· Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işyeri işverenleri, kontenjan dahilindeki özürlü sigortalılarını 14857, kontenjan haricindeki özürlü sigortalılarını 54857,

· Korumalı işyeri işverenleri 14857,

· Özürlü sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenler 54857,

sayılı Kanun türünü seçerek aylık prim ve hizmet belgelerini vereceklerdir.

e) Hazine Tarafından Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması

4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinde, özel sektöre ait;

· Aynı il içinde elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasından dolayı yüzde üç oranında kontenjan dahilinde çalıştırılması gereken her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının,

· Elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar ile yükümlü olmadıkları halde özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisinin,

Hazinece karşılanması öngörülmüştür.